Kodeks RODO dla fotografów

Projekt Kodeksu postępowania RODO dla fotografów

Kancelaria prawna So in Law we współpracy z Krajowym Cechem fotografów i firmą Zalamo opracowała projekt postępowania w sprawie rozporządzenia RODO dedykowany fotografom. Po lekturze stwierdzam wysoką przydatność opracowania już na tym etapie. Dokument cechuje prostota i wysoka przejrzystość tłumaczenia zawiłości prawnych na język bardziej zrozumiały i przystępny. Mam nadzieję, że interpretacje tam zawarte zostaną potwierdzone przez UODO i kodeks stanie się w pewnej mierze obowiązujący. Zapewni to fotografom bezpłatny dostęp do wytycznych w sprawie ochrony danych osobowych i bycie zgodnym z prawem.

Oto fragment wiedzy upragniony dla wielu fotografów ślubnych:

Rozdział II – Część szczególna wraz z wzorami treści

1. Fotografia ślubna Fotografia ślubna, z uwagi na fakt wieloaspektowości przetwarzania danych osobowych różnych osób, a także różnych celów przetwarzania danych osobowych, wymaga podzielenia tej usługi fotograficznej na kilka aspektów.

Poniżej omówione zostaną następujące elementy przetwarzania danych osobowych w fotografii ślubnej:

1. Dane osobowe pary młodej w umowie z fotografem,

2. Wizerunek pary młodej, osób udzielających ślubu i gości przetwarzany w ramach świadczenia usługi,

3. Wykorzystanie fotografii do promocji działalności fotografa

Wskazać należy, że fotograf, w przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich, do celu wykonania umowy (wykonanie odbitek, fotoksiążki, albumu pamiątkowego), powinien zawrzeć z tymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. O powierzeniu przetwarzania przeczytać można na stronie 14.

Dane osobowe pary młodej w umowie z fotografem

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO] Fotografowie ślubni, z uwagi na odległy termin wykonania zlecenia, często zawierają z klientami umowy w formie pisemnej, regulujące termin i sposób wykonania reportażu ślubnego. Stronami umowy na ogół jest fotograf oraz państwo młodzi (oboje lub jedno z nich). Państwo młodzi, jako zleceniodawcy, wskazują swoje dane osobowe przy oznaczeniu stron. Dane osobowe, które mogą znaleźć się w umowie to:

– imię, nazwisko,

– adres zamieszkania i adres zameldowania

– numer PESEL – nazwisko panny młodej po ślubie (oraz nazwisko panieńskie przyszłej panny młodej, gdy umowa jest zawierana wyłącznie z panem młodym)

– adres e-mail

– numer telefonu

– wizerunek

W tym przypadku podstawą prawną jest przetwarzanie w związku z zawartą umową, nie należy więc pozyskiwać dodatkowej zgody na przetwarzanie danych z umowy. W umowie natomiast należy spełnić obowiązek informacyjny, który może stanowić odrębny paragraf w treści umowy.

Treść przykładowego obowiązku informacyjnego może być następująca:

1. Na podstawie niniejszej umowy Fotograf przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek.

2. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy na Pani/Pana rzecz.

3. Administratorem danych osobowych jest Fotograf, dane kontaktowe Fotografa znajdują się w § … ust. ….

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi (tj. w szczególności: wykonania sesji fotograficznej, obróbki, druku, …), archiwizacji, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń oraz do celów podatkowo-księgowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń z niej wynikających oraz ustania wszystkich obowiązków podatkowo-skarbowych.

7. Zamawiającym przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Zamawiający posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie powierzane innym podmiotom (o powierzeniu przetwarzania można przeczytać na stronie 14) należy dodatkowo poinformować o tych podmiotach: Dane zostaną powierzone do przetwarzania następującym podmiotom (np. podmiotom działającym na zlecenie administratora): …”

Uwaga! Jest to projekt przeznaczony do konsultacji społecznej, więc proszę podejść z ostrożnością w zastosowaniu. Nie mniej zawiera sporo cennych informacji i jest podstawą do zrozumienia ochrony danych osobowych klientów fotografa.

Dokument do pobrania, bezpośredni link: KLIK…

Strona inicjatywy: https://bezpiecznywizerunek.pl/